Informace o zpracování osobních údajů

1          Úvodní ustanovení
Pavlína Jindrová, narozená dne 6.8.1984, bytem Primátorská 1569/49, Praha 8, 180 00, IČO: 73957518, email: pavlina@zenskahlubina.cz  (dále jen „Správce“) v tomto dokumentu poskytuje svým zákazníkům přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem zpracovává jejich osobní údaje, o jejich kategoriích, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou osobní údaje získávány, o osobách, kterým jsou osobní údaje předávány a o právech zákazníků v oblasti zpracování osobních údajů.

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou vypracovány k datu 25. 1. 2020. Tyto informace jsou k dispozici na internetové adrese www.zenskahlubina.cz (dále jen „Webové stránky“).

Správce si vyhrazuje právo kdykoliv tyto informace změnit či doplnit bez předchozího upozornění.

Tyto informace jsou vypracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZZOÚ“ a společně dále jen „Právní předpisy“).

2          Informace o zpracování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, které hodlají uzavřít nebo mají uzavřen smluvní vztah s Poskytovatelem v souvislosti s prodejem Produktů a/nebo poskytováním Služeb (dále jen „Zákazníci“), a to v postavení správce osobních údajů.

Ke zpracování dochází automatizovaným způsobem i manuálně. Správce může poskytovat nezbytnou součinnost příslušným orgánům státní správy, například správci daně či soudním exekutorům, orgánům činným v trestním, přestupkovém či správním řízení, a to v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Správce zpracovává pouze přesné osobní údaje získané v souladu s Právními předpisy a má povinnost zpracovávané osobní údaje aktualizovat. Za tím účelem jsou Zákazníci, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, povinni bezodkladně nahlásit Správci jakoukoliv jejich změnu a předložit Správci dokumenty změnu prokazující.

Osobní údaje Zákazníků Správce zpracovává na území České republiky. Do jiných zemí mohou být osobní údaje Zákazníků předávány pouze při splnění podmínek uvedených v Nařízení.

3          Účel a rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje Zákazníků Správce zpracovává pouze v rozsahu potřebném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění tohoto účelu. Správce zpracovává osobní údaje Zákazníků pro účely poskytování Produktů a Služeb, tedy pro účely:

a)                 jednání o smlouvě a splnění smlouvy, provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Zákazníka, vyřizování žádostí Zákazníka;

b)                 plnění právních povinností Správce;

c)                 oprávněného zájmu Správce a uplatňování nebo obhajoby právních nároků Správce;

d)                 vnitřních administrativních účelů; nebo

e)                 stanovené v souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleném Zákazníkem.

Po splnění původního účelu (například plnění smlouvy) může Správce osobní údaje zpracovávat pro jiné účely (například pro plnění zákonné archivační doby). Osobní údaje jsou obecně archivovány po dobu stanovenou právními předpisy, smlouvou či na základě oprávněného zájmu (například po dobu trvání promlčecích lhůt).

Správce zpracovává osobní údaje Zákazníků také na základě oprávněného zájmu, avšak pouze za předpokladu, že zájmy a základní práva a svobody Zákazníka nepřevažují oprávněný zájem Správce. Před zahájením zpracování Správce vždy důkladně poměřuje svůj oprávněný zájem se zájmy Zákazníků. Pokud se zpracováním Zákazník nesouhlasí, má právo vznést námitku a Správce provede nové posouzení.

Z důvodu oprávněného zájmu zpracovává Správce zejména osobní údaje pro vnitřní administrativní účely (např. interní evidence, atp.), pro řízení kvality poskytovaných služeb a vztahů se Zákazníky a uplatňování nebo obhajobu právních nároků Správce.

Se souhlasem Zákazníka zpracovává Správce osobní údaje Zákazníka pro marketingová sdělení, tedy za účelem možnosti kontaktovat Zákazníka s obchodním sdělením a za účelem propagace fotografií a video záznamů z realizovaných Služeb. Uzavřel-li Zákazník se Správcem smlouvu, je Správce oprávněn i bez souhlasu Zákazníka na základě svého oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje Zákazníka za účelem přímého marketingu. Pokud se zpracováním osobních údajů za účelem přímého marketingu Zákazník nesouhlasí, má právo vznést námitku a Správce provede nové posouzení. Svoji námitku adresujte Správci na email: pavlina@zenskahlubina.cz.

Osobní údaje, které Správce zpracovává se souhlasem Zákazníka, využije Správce zejména k tomu, aby lépe poznal potřeby Zákazníka a byl schopen nabídnout Zákazníkovi vhodné Produkty a/nebo Služby.

Uzavřel-li Zákazník se Správcem smlouvu, bude Správce zpracovávat osobní údaje za účelem přímého marketingu a za účelem propagace fotografií a videí z realizovaných Služeb po dobu 10 let ode dne uzavření smlouvy. Nedošlo-li k uzavření smlouvy, dochází ke zpracování osobních údajů pro marketingové účely pouze po dobu uvedenou v souhlasu. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může Zákazník kdykoliv odvolat s účinky do budoucna. Fakt, že svůj souhlas odvolal, nemá vliv na zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu. Za odvolání souhlasu nemůže být Zákazník žádným způsobem sankcionován.

V případě, že Zákazník nebude chtít být uveden na fotografiích a videích z realizovaných Služeb, musí tuto informaci sdělit Správce před realizací Služby.

4          Typy osobních údajů, které Správce zpracovává
Pro účely uvedené výše zpracovává Správce následující osobní údaje.

a)                 identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa;

b)                 elektronické kontaktní údaje: telefonní číslo a e-mailová adresa;

c)                 jiné elektronické údaje: IP adresa; další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, výše plateb a jejich historie;

d)                 další osobní údaje poskytnuté Zákazníkem ve smlouvě či v jiných dokumentech, při telefonické či e-mailové komunikaci.

Osobní údaje získává Správce přímo od Zákazníků nebo z vlastní činnosti (zejména vyhodnocením a analýzou osobních údajů získaných z jiných, dříve uvedených, zdrojů).

Jsou-li Správci poskytnuty při plnění smlouvy Zákazníkem i osobní údaje dalších fyzických osob, k jejichž zpracování ze strany Správce dochází, nese odpovědnost za splnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů vůči těmto fyzickým osobám Zákazník.

5          Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje Správce obecně archivuje po dobu stanovenou právními předpisy, smlouvou, délkou uděleného souhlasu či na základě oprávněného zájmu.

Správce standardně uchovává zpracovávané osobní údaje pro plnění právních povinností maximálně po dobu deseti let ode dne, kdy je zahájeno jejich zpracování. Obecně závazné právní předpisy však mohou stanovit delší dobu uchování určitých dokumentů, které mohou obsahovat osobní údaje.

Osobní údaje, které Správce zpracovává z důvodu plnění smlouvy, uchovává po dobu účinnosti smlouvy a následně dokud trvá oprávněný zájem (zpravidla po dobu trvání promlčecích lhůt, kdy může existovat zájem uplatňovat nebo obhajovat právní nároky, a v případě zahájení soudního, rozhodčího, exekučního nebo jiného obdobného řízení, po dobu tohoto řízení a následně po dobu běhu lhůt pro podání mimořádných opravných prostředků a během řízení o podaných mimořádných opravných prostředcích).

Nedojde-li k uzavření smlouvy se Zákazníkem, Správce zpracovává osobní údaje, které v souvislosti s uzavíráním smlouvy získala, po dobu tří let.

Osobní údaje, které zpracovává Správce na základě souhlasu Zákazníka, jsou uchovávány po dobu uvedenou v příslušném souhlasu se zpracováním osobních údajů, nebo do jeho odvolání.

6          Příjemci osobních údajů
Pro účely uvedené výše může docházet k předávání osobních údajů dalším zpracovatelům, kterými jsou zejména dodavatelé IT služeb, poskytovatelé poštovních služeb, poskytovatelé archivačních služeb, spolupracovníci Správce, advokáti, účetní, daňoví poradci a další poradci Správce.

Osobní údaje může Správce předávat jiným subjektům v případech, kdy poskytnutí osobních údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu oprávněných zájmů Správce (např. soudům, exekutorům atp.).

7          Poučení o právech Zákazníků dle Nařízení
Správce zpracovává osobní údaje Zákazníků transparentním způsobem. Zákazník má právo kdykoliv během zpracování osobních údajů na přístup k osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které Správce zpracovává, na opravu a doplnění osobních údajů v případě, že Zákazník zjistí, že o něm Správce zpracovává nesprávné nebo nepřesné osobní údaje, na výmaz osobních údajů (resp. právo být zapomenut), na omezení zpracování osobních údajů, na přenos a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud se Zákazník domnívá, že došlo k porušení povinností stanovených Právními předpisy, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27,170 00 Praha 7, www.uoou.cz) nebo u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností stanovených Nařízením, případně má právo uplatňovat svá práva u příslušného soudu.

8          Kontaktní údaje
Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl Správcem jmenován, ale Správce určila osobu, na kterou se Zákazník může kdykoliv obrátit v souvislosti s jakoukoliv otázkou týkající se problematiky ochrany osobních údajů, kterou je Pavlína Jindrová, a to prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

Emailem:        pavlina@zenskahlubina.cz     

Poštou:            Pavlína Jindrová, bytem Primátorská 1569/49, Praha 8, 180 00, Česká republika

 

Pokud Zákazník v tomto informačním dokumentu ani na internetové adrese Správce nenalezne odpovědi na své dotazy nebo bude chtít některé informace vysvětlit podrobněji, může Správce kontaktovat prostřednictvím uvedených kontaktů.